Termeni și condiții - Cine cauta, gaseste.ro!
15719
page-template-default,page,page-id-15719,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

1. Deținătorul platformei Găsește.ro

Deținătorul platformei găsește.ro (denumit în cele ce urmează “Găsește.ro” sau “Platforma” Găsește.ro ori Compania, în funcție de context) este Societatea FINDME FINDYOU DIGITAL SRL, cu sediul in București, J40/11122/10.09.2015, CUI 34989587.

Orice comunicări, notificări și adrese de orice fel vor fi expediate în format material la adresa din Bdul Dacia nr 30, etaj 2, sector 2, București, cod poștal 010403 sau electronic la office@gaseste.ro.

Prezentul contract reprezintă înțelegerea dintre Platforma Găsește.ro și orice utilizator al serviciilor disponibile prin intermediul platformei. Utilizarea serviciilor Găsește.ro va fi guvernată de prezenții termeni și condiții.

Accesul la funcționalitățile Platformei este permis atât vizitatorilor cât și deținătorilor de conturi, în calitate de clienți, respectiv furnizori de servicii, care, în funcție de disponibilitatea anumitor funcționalități ale Platformei, pot deține conturi la nivelul acesteia. O serie de funcționalități sunt disponibile exclusiv clienților deținători de conturi, în mod special editarea formularelor de feedback, transmiterea acestora către furnizori, toate acestea cu titlu exemplificativ.

În ceea ce privește accesul userilor deținători de conturi, utilizarea serviciilor se va realiza cu începere de la data înregistrării contului, moment în care prezentul Contract va intra în vigoare. Vizitatorii care nu dețin conturi la nivelul Platformei vor fi de asemenea obligați să respecte Contractul începând cu momentul primei vizite la nivelul Găsește.ro.

2. Definiții

Utilizator client: persoană fizică, societate comercială, comerciant de orice fel, orice alt tip de entitate publică sau privată care caută ofertele de servicii ale unuia sau mai multor furnizori care prestează diverse servicii (lucrări de construcții, renovări, modernizări, reamenajări, design interior etc).

Furnizor/utilizator furnizor: orice profesionist care este interesat să raspundă unei cereri de servicii trimisă de utilizatorii clienți sau care plasează oferte de servicii la nivelul Găsește.ro.

3. Descrierea serviciului

Găsește.ro pune la dispoziția utilizatorilor o platformă care facilitează interacțiunea dintre clienții și furnizorii anumitor servicii specifice. Serviciul disponibil prin Platforma Găsește.ro nu este nici de intermediere și nici de mandat, Găsește.ro rezumându-se la a prezenta online cereri și oferte de servicii și de a permite utilizatorilor să interacționeze într-un cadru organizat.

Pentru a deveni client sau furnizor va fi nevoie de crearea unui cont la nivelul platformei Găsește.ro. Calitatea de furnizor sau de client va putea fi oricând schimbată în funcție de alegerile persoanei în cauză. O persoană poate inclusiv opta pentru a plasa oferte de servicii și a alege ca, în același timp, să dețină calitatea de client pentru serviciile altor furnizori. Orice modificări vor putea fi realizate prin administrarea contului personal.

Pentru a putea fi pus în legătură cu unul sau mai mulți furnizori, utilizatorul Client trebuie să completeze tipul de formular ce corespunde serviciului de care are nevoie. În urma completării corespunzătoare a cererii sale, aceasta va fi postată la nivelul Găsește.ro sub forma unui anunț care va putea fi vizualizat de potențialii furnizori de servicii.

În mod similar, furnizorii vor completa formulare corespunzătoare ofertelor de servicii, în urma completării acestora, ofertele urmând a fi disponibilizate la nivelul Platformei Găsește.ro.

Urmare a postării cererilor, respectiv a ofertelor, fiecare utilizator va contacta furnizorul pentru a discuta detaliile contractării. Contractarea va avea loc exclusiv între frunizor și fiecare cumpărtor în parte, în termenii și condițiile alese doar de aceste părți, fără nici un fel de intervenție din parte Găsește.ro. Termenii de contactare, de negociere, respectiv de încheiere a contractului vor fi aleși doar de utilizatorii în cauză, Găsește.ro neintervenind sub nici o formă și în nici o etapă, indiferent că este vorba de discuții prealabile, de negocieri sau de contractarea efectivă.

Fiecare utilizator devine răspunzător de oferta sau de cererea plasată sub numele acestuia, recomandarea Găsește.ro fiind de a acorda atenție completării formularelor, discuțiilor preacontractuale și celor care vor marca încheierea contractului. Pentru o deplină siguranță utilizatorii pot apela la serviciile unor avocați consultanți.

Cererea și oferta de servicii reprezintă propuneri ferme și complete care angajează contractual utilizatorul sub numele căreia au fost postate, de aceea completarea și postarea fiecăreia dintre acestea trebuie realizată cu seriozitate, utilizatorul fiind integral răspunzător pentru legalitatea, corectitudinea și efectele acesteia.

Găsește.ro nu va oferi posibilitatea de a obține în mod automat o oferta prin email. Cererile și ofertele pot face obiectul unor comunicări prin email în măsura în care destinatarul și-a exprimat anterior dorința de a primi astfel de emailuri sau adresa sa a fost înscrisă în lista de newslettere prin folosirea Platformei în calitate de client sau furnizor.

Ofertele de servicii vor fi întocmite de furnizorii înscriși în Platformă care se află în aria geografică unde urmează să se execute lucrarea și care corespund ca profil de activitate cererii.

4. Condiții de utilizare

Găsește.ro nu intervine în relația dintre furnizori și clienți și nici în ofertele și cererile acestora. Fiecare utilizator va fi liber să își administreze personal contul și să decidă angajarea sau nu în anumite relații contractuale cu clienți și/sau furnizori. Mesajele dintre utilizatori vor putea fi transmise prin intermediul Platformei sau prin alte mijloace, alese de aceștia, Găsește.ro neintervenind în nici un moment în discuțiile și angajamentele antrenate de utilizatorii săi.

Pentru buna relaționare a utilizatorilor, este recomandată tuturor utilizatorilor, indiferent de calitatea acestora, o atitudine onestă și civilizată. Alte recomandări care trebuie avute în vedere de cei care utilizează serviciile Găsește.ro vizează în principal următoarele:

– Acuratețea informațiilor postate la nivelul Platformei sau transmise și comunicate în orice mod către un alt utilizator. Utilizatorii sunt obligați să comunice și să posteze informații reale și complete, indiferent că acestea corespund calității deținute, a serviciilor postate sau a oricăror altor detalii de ofertă sau cerere.

Răspunderea pentru infomațiile prezentate. Utilizatorii vor răspunde integral pentru toate informațiile postate și comunicate.

Promovarea personală. Fiecare utilizator va decide personal modalitatea în care se va realiza promovarea personală sau a serviciilor furnizate. Textele de promovare sunt alese de utilizatorul în cauză sau de către persoane pe care el însuși le-a mandat, fără a se înțelege vreo implicare de orice natură a Găsește.ro.

Legalitatea. Ofertele și cererile postate la nivelul Platformei trebuie redactate și administrate de utilizator astfel încât să întrunească toate cerințele legale pentru a reprezenta oferte valabile din punct de vedere legal. Se recomandă ca Ofertele și cererile trebuie să fie complete și ferme. Fiecare utilizator este obligat să ia toate măsurile considerate necesare pentru ca prezentarea ofertelor și a cererilor sale să întrunească cerințele de legalitate necesare potrivit legislației în vigoare.

Fiecare utilizator este obligat să ia măsurile considerate de acesta necesare pentru a verifica legalitatea ofertelor, respectiv a cererilor altor utilizatori. Găsește.ro nu verifică legalitatea informațiilor sau acuratețea acestora, neintervenind în modalitatea în care ofertele și cererile sunt prezentate sau promovate.

Încheierea contractului va depinde de fiecare furnizor și client în parte, fiecare dintre aceștia fiind liber să decidă modalitatea în care își promovează serviciile, în care negociază și în care va încheia contractului. Găsește.ro nu deține nicio calitate în relația dintre client și furnizor nici anterior și nici ulterior încheierii contractului. Găsește.ro nu va media sau arbitra relația dintre furnizor și client, eventualele dispute trebuind a fi rezolvate de părțiele contractante.

Administrarea contului personal. Fiecare utilizator își va administra personal contul, postând informații reale, complete și legale astfel încât ofertele și cererile acestora să reprezinte angajamente ferme și serioase.

Securitatea accesării contului personal, parola și numele de utilizator. Fiecare utilizator va răspunde personal de modalitatea în care își administrează contul și de felul în care acesta menține securitatea datelor de acces la acesta. Găsește.ro nu garantează recuperarea parolelor în cazul în care acestea sunt pierdute.

Nu sunt acceptate preluările de content indiferent dacă acestea constau în reproduceri ale mesajelor de promovare sau al conținutului text de ofertă, respectiv de cerere, dacă oricare dintre acestea au fost postate anterior de alte persoane.

Nu sunt acceptate la nivelul Găsește.ro texte cu conținut obscent, ofensator, denigrator, ilegal din orice alt motiv, oricare dintre acestea putând fi șterse fără notificare, în absolut orice moment. Omisiunea ștergerii anumitor tipuri de texte nu va fi înțeleasă ca acceptare tacită a acestora, Găsește.ro neavând obligația de a monitoriza sau verifica informațiile generate de utilizatorii de orice fel.

Comunicarea între utilizatori se va realiza în condițiile stabilite de comun acord de persoanele implicate, fără nicio intervenție din parte Găsește.ro.

5. Conturile de utilizator

Crearea conturilor presupune asumarea de către utilizatori a următoarelor obligații:

– Numele de utilizator nu va conține și nu se va identifica, în mod similar sau identic cu o marca înregistrată în România sau în afara țării sau cu numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în Romania sau străinatate;

– Nu vor fi acceptate nume de utilizator conținând denumiri integrale ori acronime ale instituțiilor statului ori organismelor naționale sau internaționale;

– Numele de utilizator nu va conține denumiri sau cuvinte obscene, indicații xenofobe, rasiste ori texte ce pot fi apreciate ca indicând harțuirea ori defăimarea unor terțe persoane;

– Numele de utilizator nu va conține date sau informații aparținând unor terțe persoane, precum: nume, prenume, număr de telefon, adresa de email, dar nelimitate la acestea;

– Numele de utilizator va respecta orice lege sau regulament aplicabil în vigoare, deținătorul acestuia răspunzând exclusiv pentru conformarea acestuia la regulile de conduită, morale sau impuse de legislația în vigoare;

– Numele de utilizator și parola nu vor fi divulgate de către utilizator niciunei alte persoane, deținătorul răspunzând exclusiv pentru pierderea parolei și/sau a numelui de utilizator cât și pentru orice prejudicii izvorâte din utilizarea acestora de către persoane neautorizate.

Orice cont al cărui nume de utilizator nu va îndeplini condițiile amintite mai sus sau orice altă lege, regulament, act aplicabil, poate fi șters automat, în urma sesizării titularilor de drepturi ori autorităților compentente, sau ca urmare a verificărilor periodice realizate la nivelul Platformei Găsește.ro. Ștergerea conturilor va presupune imposibilitatea de vizualizarea a conținutului aferent contului în cauză, operațiunea în sine fiind realizată fără vreo notificare prealabilă.

În ceea ce privește ștergerea automată a conturilor, Găsește.ro are libertatea deplină de apreciere a modului de conformare a userului la condițiile descrise prin prezentul Contract și față de aceasta, nicio dispoziție a Contract nu va putea fi interpretată în sensul existenței vreunei obligații a Companiei de a justifica operațiunea de ștergere a conturilor. Ștergerea anumitor informații nu va fi interpretată nici ca implicând vreo obligație a Platformei Găsește.ro de a verifica la anumite intervale de timp legalitatea textelor postate de către userii Platformei.

6. Încheierea contractului dintre Client și Furnizor

Pentru a putea răspunde cererilor de servicii, furnizorii se angajează:

· Să răspundă cererilor primite în maxim 48 ore.

· Să redacteze ofertele și să le posteze în mod gratuit.

· Să respecte datele tehnice și termenele de execuție prevăzute în ofertă.

· Să respecte legislația și orice alte norme în vigoare, aplicabile serviciului.

· Să respecte prevederile fiscale și orice alte norme aplicabile contractării și prestării de servicii în România.

· Să dețină la zi asigurările obligatorii și toate avizele necesare prestării în condiții de legalitate a serviciilor.

· Să efectueze lucrări de calitate.

· Să asigure garanția lucrării.

Găsește.ro nu va interveni în niciun moment în negocierea sau contractarea efectivă dintre furnizor sau client, dar este foarte vigilent în privința respectării angajamentelor asumate de furnizori pentru ca utilizatorii clienți să poată avea acces la oferte serioase, respectiv la servicii de calitate. În cazul în care furnizorii nu vor respecta angajamentele asumate prin prezentul contract sau cele corespunzătoare contractului cu fiecare client în parte, Găsește.ro va putea decide în privința ștergerii contului acestuia, în mod permanent sau pentru o anumită perioadă de timp.

7. Costul serviciului Găsește.ro

Accesul la platforma Găsește.ro este deschisă utilizării libere de către toate tipurile de utilizatori. Înscrierea unui cont sau administrarea acestuia nu va fi supusă nici unei taxe, fiecare utilizator având dreptul de a își gestiona în mod liber informațiile corepunzătoare ofertelor sau cererilor de servicii care le aparțin.

Găsește.ro poate percepe taxe și pentru anumite promovări speciale de care furnizorii pot beneficia în condiții ce vor fi stabilite prin contractare directă, separată de prezentul contract.

8. Date cu caracter personal

Prin acceptarea prezenților termeni și condiții și/sau utilizarea serviciilor aferente Platformei Găsește.ro, utilizatorul furnizor sau client își acordă în mod expres consimțământul ca datele personale ale acestuia să poată fi divulgate furnizorilor de servicii, respectiv să fie postate online.

Consimțământul deținătorului de cont va fi acordat la momentul creării contului și/sau al utilizării serviciilor Platformei și va reprezenta acordul său expres ca datele personale care îi aparțin să poată fi prelucrate prin intermediul Platformei, inclusiv în vederea transmiterii acestora către furnizorii de servicii.

Neacordarea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv cu privire la transmiterea acestora către furnizori, va face imposibilă finalizarea procesului creare a contului. Imposibilitatea creării contului va implica imposibilitatea utilizării serviciilor, respectiv imposibilitatea de utulizare a serviciilor disponibile pe Platforma Găsește.ro .

Găsește.ro este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 37241.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Găsește.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatorii persoane fizice.

Datele personale care vor fi prelucrate de către Găsește.ro vor fi: nume, prenume, adresă fizică, adresă de email, telefon, date de trafic și localizare (denumite în continuare „Date” sau „Date Personale”).

Scopul colectării datelor este statistic, marketing și publicitate și pentru asigurarea furnizării serviciului de comunicații electronice. Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii persoane fizice au dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor pe care le dezvăluie, dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Utitlizatorii persoane fizice au inclusiv dreptul de a se opune prelucrării datelor personale, putând solicita ştergerea acestora precum și dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Despre fiecare dintre aceste drepturi se pot afla detalii pe portalul www.dataprotection.ro.

9. Comunicări comerciale

Cu ocazia creării contului la nivelul Platformei Găsește.ro, adresa de email a utilizatorului va fi înregistrată în baza de date Găsește.ro în vedere efectuării de comunicări comerciale sau pentru asigurarea unui mijloc rapid prin care utilizatorul să fie informat în legatură cu statusul anumitor oferte, respectiv anumitor cereri.

Veți putea beneficia, de asemenea, de comunicări comerciale din partea platformei Găsește.ro, inclusiv prin abonarea la sistemul de newsletter pus la dispoziție la nivelul Platformei. Astfel, chiar în lipsa deținerii unui cont la nivelul platformei Găsește.ro, vizitatorii vor avea posibilitatea de a fi informați constant asupra diverselor noi funcționalități și servicii ale Platformei Găsește.ro.

În ambele cazuri, conținutul fiecărui e-mail transmis către dumneavoastră va furniza toate datele necesare pentru identificarea completă și corectă a expeditorului, fiindu-vă pusă, de asemenea, la dispoziție, o modalitate simplă prin care veți putea interzice pe viitor folosirea adresei de e-mail în acest sens.

În plus față de comunicările transmise prin intermediul Platformei Găsește.ro, utilizatorii vor putea primi comunicări comerciale transmise de către furnizorii de servicii înregistrați la nivelul Platformei. Utilizatorul furnizor va transmite comunicările comerciale în acord cu legislația în vigoare, verificând personal legalitatea conținutului transmis către clienții și potențialii clienți. Crearea fiecărui cont de utilizator client va presupune acordarea unui consimțământului acestuia de a primi comunicări comerciale din partea utilizatorilor furnizori.

Găsește.ro nu își asumă nici o răspundere în privința modalității în care comunicările comerciale vor fi transmise de la furnizor către fiecare client și nici la conținutul și legalitatea acestora.

10. Cookies

Vizitarea Platformei poate genera reținerea de cookie-uri în următoarele scopuri:

· pentru performanța Platformei Găsește.ro;

· salvarea preferințelor de setări la nivel de utilizator;

· pentru analiza vizitatorilor;

· specifice geotargetting-ului;

· pentru înregistrare/autentificare, păstrarea utilizatorului autentificat în sistem;

· pentru publicitate.

Cookie-urile nu solicită, în general, informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal userii. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi doar cele de trafic și de localizare și pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizatorii Platformei Găsește.ro. Aceste tipuri de date sunt anonomizate prin criptare.

Setările privind administrarea cookie-urilor pot fi schimbate în asa fel încât gestionarea acestora să fie blocată de browser-ul web sau astfel încât să fiți informat de fiecare dată când Cookie-urile sunt trimise către computerul dumneavoastră. Informații detaliate despre posibilitățile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a browserului, pe care vă recomandăm să o consultați.

Mai multe detalii despre cookie-uri și despre modalitatea în care setările browserului dumneavoastră pot fi schimbate pot fi consultate AICI și AICI.

Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta accesul la anumite funcționalități ale Platformei.

11. Fără Garanții

SERVICIILE AFERENTE PLATFORMEI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, UTILIZAREA LOR EXCLUZÂND ORICE FEL DE GARANȚII.

GĂSEȘTE.RO NU GARANTEAZĂ ÎN MOD EXPRES SAU IMPLICIT PENTRU CONȚINUTUL, CARACTERUL ACTUAL, COMPLET, CORECT ȘI LICIT AL INFORMAȚIILOR PREZENTATE SAU PENTRU DISPONIBILITATEA ANUMITOR FUNCȚIONALITĂȚI AFERENTE SERVICIILOR PLATFORMEI ORI PENTRU DISPONIBILITATEA INTEGRALĂ A SERVICIULUI.

GĂSEȘTE.RO NU IȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE ÎN PRIVINȚA OFERTELOR ȘI A CERERILOR PREZENTATE, FIIND UN SIMPLU TERȚ FAȚĂ DE RELAȚIA CLIENT – FURNIZOR. GĂSEȘTE.RO NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE SAU OFERTELE ORI CERERILE AFERENTE ACESTORA SUNT SERIOASE, FERME ORI LEGALE.

GĂSEȘTE.RO NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA, ÎN NICIO SITUAȚIE, PENTRU NICIUN PREJUDICIU, CAUZAT DIRECT SAU INDIRECT (INCLUZAND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA: PIERDEREA VENITURILOR SAU PROFITURILOR, PIERDEREA AFACERII, SAU ALTE PAGUBE PECUNIARE), SUFERITE CA URMARE A UTILIZARII SERVICIILOR DISPONIBILE LA NIVELUL PLATFORMEI SAU A ÎNTRERUPERII UTILIZĂRII ORI A LIPSEI INTEGRITĂȚII INFORMAȚIILOR ȘI/SAU SERVICIILOR FURNIZATE LA NIVELUL PLATFORMEI.

GĂSEȘTE.RO VA PUTEA, ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ JUSTIFICARE ȘI CHIAR FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ, SĂ ÎNTRERUPĂ, SĂ SUSPENDE SAU CHIAR SĂ RENUNȚE PERMANENT LA FURNIZAREA SERVICIILOR PRIN INTERMEDIUL PLAFORMEI.

12. Răspundere

Utilizatorul va exonera de răspundere Găsește.ro pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și va acoperi orice cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a folosirii de către acesta a serviciilor Platformei ori ca urmare a încălcării clauzelor prezentului contract.

13. Legea de guvernare

Orice conflict apărut între Găsește.ro și utilizator, indiferent că acesta are calitatea de deținător de cont sau simplu vizitator, va putea fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două parti. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil rezolvarea diferendului va fi de competența instanțelor românești din aria teritorială a sediului Găsește.ro.

Accesul, utilizarea platformei, a serviciilor aferente, precum și executarea ori interpretarea prezentului contract, vor fi guvernate exclusiv de legislația românească în vigoare.

14. Încetarea contractului

Prezentul contract va fi considerat reziliat de drept, fără intervenția instanței, în cazul oricărei încălcări de către utilizator a prezentului contract, a drepturilor oricărui terț ori a legislației în vigoare. Urmare a exercitării de către Găsește.ro a dreptului de reziliere, respectiv de denunțare în orice moment, va fi blocat accesul utilizatorului la contul în cauză precum și accesul publicului la conținutul dezvoltat de către respectivul deținător de cont, respectiv la ofertele sau cererile utilizatorului în cauză.

Găsește.ro își rezervă dreptul de a stoca, în acord cu legislația aplicabilă, orice informații sau date corespondente conturilor în privința cărora a operat blocarea accesului publicului.

15. Reclamații

În cazul în care dumneavoastră, în calitate de titular de drepturi constatați că, la nivelul anumitor conturi, se regăsește un conținut prin care vă sunt încălcate drepturile, aveți posibilitatea să notificați în acest sens Platforma Găsește.ro. În funcție de funcționalitățile disponibile ale Platformei la o anumită dată, notificările adresate Găsește.ro vor putea fi înaintate prin completarea unor formulare online sau prin transmiterea reclamației către adresa fizică sau de email, așa cum sunt acestea menționate la secțiunea Contact.

Va fi considerată valabilă notificarea adresată Găsește.ro care va conține cel puțin următoarele aspecte:

– Nume/Prenume (Denumire în cazul persoanelor juridice);

– Adresa domiciliului/sediului social;

– Date de identificare (serie și număr de CI/BI sau, în cazul persoanelor juridice – CUI și J ori alte date de identificare a înregistrării companiei în bazele de date ale autorităților comerciale naționale);

– Identificarea informațiilor care vă prejudiciază, prin identificarea expresă url-ului;

– Declarația pe propria raspundere: „Declar pe propria raspundere, cunoscând prevederile legale în ceea ce privește declațiile în fals, că sunt autor/titular de drepturi exclusive/proprietar asupra operei/informațiilor indicate în prezenta notificare și ca nu am permis/autorizat reproducerea/punerea la dispozitia publică a acestora prin intermediul platformei disponibile la adresa Găsește.ro ”;

– Data (zz/ll/aaaa);

– Semnatura persoaei fizice sau semnatura reprezentantului legal al persoanei juridice + ștampilă.

Nu vor fi luate în considerare notificările incomplete, înțelegându-se prin aceasta notificările care nu întrunesc cerințele redate mai sus, inclusiv în ceea ce privește conținutul și modalitatea de transmitere.

Găsește.ro va răspunde prompt solicitărilor titularilor de drepturi, acțioâand în sensul eliminării sau blocării accesului la informația în cauză în mod special în cazul în care notificările vor indica hotărâri ale instanțelor prin care drepturile titularului sunt confirmate. Găsește.ro își rezervă dreptul de a notifica în prealabil deținătorul contului în cauză, solicitându-i eliminarea informației ce încalcă drepturile terțelor persoane sau legislația aplicabilă.

Orice alte reclamații pot fi adresate în scris prin email la adresa din secțiunea Contact.